Thema's

Productbeleidboek 2024

In het productbeleid is er niet alleen aandacht voor de producten en diensten die we leveren en de ontwikkeling daarin voor de komende jaren. We besteden ook uitvoerig aandacht aan belangrijke trends en ontwikkelingen die wij zien in de markt en de wijze waarop wij hier als organisatie op inspelen. We lichten ze hieronder achtereenvolgens toe.

Productbeleidboek 2024

Overheidsinnovaties

Om ambtenaren en inwoners beter te kunnen ondersteunen bij de grote maatschappelijke opgaven, focust Centric de laatste jaren scherp op innovatie. We hebben de belangrijkste overheidsinnovaties gebundeld in het Public Sector Startup & Innovation Center.

Meer informatie

Architectuur

Daar waar de architectuurfunctie de afgelopen jaren vooral bezig was met een groei in volwassenheid en het ver-SaaS’en van onze applicaties, gaat deze zich na 2023 vooral richten op de toekomstige architectuur van onze producten en diensten. Hiervoor is een doelarchitectuur vastgesteld waarvoor in 2024 de voorbereidingen voor implementatie getroffen worden. Voor nieuwe ontwikkelingen wordt steeds beoordeeld of deze volgens de nieuwe doelarchitectuur ontwikkeld worden.

Meer informatie

Common Ground

Centric onderschrijft de noodzaak van een vernieuwde, meer flexibele, gemeentelijke informatievoorziening en speelt daar ook op in. Het is een goede zaak dat gemeenten hierbij samen optrekken, de regie- en opdrachtgeversrol pakken en komen tot gezamenlijke informatiemodellen, definities en meer eenheid in de uitvoering. IT-dienstverleners zoals Centric hebben belang bij een goed afgestemde klantvraag, stevig opdrachtgeverschap en een goed functionerend beheer (governance) op standaarden en producten (software).

Meer informatie

Software as a Service

Onze oplossingen vanaf 2023 beschikbaar vanuit de Cloud. Dat was de ambitie die wij vijf jaar geleden hebben uitgesproken. Aan het einde van het jaar 2023 wilden wij ons softwareportfolio in de vorm van SaaS (Software as a Service) beschikbaar kunnen stellen. Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat wij deze mijlpaal bereikt hebben; zowel software-technisch als organisatorisch.

Meer informatie

Security & Privacy

Beveiliging van persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie kan rekenen op ruime aandacht van overheden en leveranciers. Het grote aantal meldingen van datalekken, de forse toename van slachtoffers van identiteitsfraude, de voortdurende dreiging van cyberaanvallen en de geslaagde gijzelingen met ransomware laten zien dat die aandacht nog steeds terecht is.

Meer informatie

Datagedreven werken

Datawetenschap en machine learning zijn snel opkomende gebieden die een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we leven en werken. Met de mogelijkheid om enorme hoeveelheden gegevens te analyseren en voorspellingen te doen en beslissingen te nemen, helpen deze technologieën de mensheid om nieuwe niveaus van succes te bereiken in een breed scala van industrieën en levensgebieden.

Meer informatie

Digitale toegankelijkheid

Miljoenen mensen in Nederland hebben één of meerdere functiebeperkingen. Om ervoor te zorgen dat in Nederland alle openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers, is het Besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. De grondslag voor het Besluit is vanaf 12 mei 2023 de Wet digitale overheid (Wdo). Opwww.digitoegankelijk.nl staat hier meer over.

Meer informatie

Wet open overheid

De roep om een transparante overheid wordt steeds sterker. De gevolgen van de toeslagenaffaire, de invoering van de Wet Open Overheid en de aanstelling van een Regeringscommissaris Informatiehuishouding laat zien dat de overheid hier serieus werk van maakt! En met de komst van de PLOOIverwijsindex hebben burgers en journalisten een overzichtspagina waar ze eenvoudig kunnen doorspringen naar de locatie waar je documenten, WOO-verzoeken en raadsvergaderingen openbaar maakt.

Meer informatie