Oplossing

Sociale Regie

De afgelopen tijd hebben we veel aandacht gegeven aan het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid. De applicatie wordt in een meerjarentraject pagina voor pagina omgezet naar de nieuwste ontwikkeltaal en bijbehorende styleguide principes. Dit heeft als voordeel dat de gebruiker een duidelijkere weergave te zien krijgt, een pagina zich intuïtiever laat bedienen en dat de herkenbaarheid wordt vergroot met andere Centric-applicaties in het sociaal domein. Belangrijke stappen zijn hiervoor afgelope

Sociale Regie

Integraal en veilig

De uitdaging die gemeenten hebben om over verschillende domeinen heen, integraal te werken en tegelijkertijd rekening te houden met privacy, is nog steeds groot. Het verkrijgen van inzicht en het houden van overzicht over de verschillende domeinen binnen de keten en breder, zijn voor regisseurs van het grootste belang. En er is een grote behoefte om vanuit meerdere disciplines samen te werken aan één plan, zonder daarbij de privacy van inwoners en medewerkers in gevaar te brengen. De Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) gaat naar verwachting een welkome stap voorwaarts zijn om de integrale aanpak ook praktisch beter werkbaar te maken. Daarnaast werken wij aan verbeterde automatische autorisaties waar het gaat om toegang tot informatie. Privacy en veiligheid staan bovenaan, terwijl gebruikers er zo min mogelijk administratieve hinder van mogen ondervinden.

Moderne infrastructuur

Vanwege een groot aantal doorontwikkelingen achter de schermen van de applicatie, is het mogelijk om steeds sneller updates uit te brengen naar alle omgevingen. Momenteel updaten wij de applicatie al gecentraliseerd, zonder dat de klant hier iets voor hoeft uit te voeren. De updates van de grote releases vinden momenteel vijf keer per jaar plaats, met daarnaast nog meerdere kleine updates. We werken met een steeds hoger tempo toe naar zes releases per jaar en meer. Het uiteindelijke doel is het kunnen brengen van functionaliteit naar alle klanten, direct als deze gebouwd is.

Archiveren en opschonen

Met de aansluiting op zaaksystemen kunnen documenten vanuit de Suite4Sociale Regie eenvoudig worden toegevoegd en gearchiveerd binnen het DMS van de gemeente. Voor het opschonen van de data binnen Suite4Sociale Regie gaan we functionaliteit aanbieden, waarmee opschoning door een beheerder zelf uit te voeren is op basis van voor te definiëren regels. De gemeente zal in staat zijn verschillende termijnen in te stellen per onderdeel, waardoor de juiste registraties worden weergegeven en geselecteerd voor opschonen.

Meer doen met data

Alle beschikbare data in de Suite4Sociale Regie is altijd beschikbaar. Het is immers de data van de gemeente. Zowel de reguliere data als de specifieke privacy logging is eenvoudig te downloaden en te verwerken met BI-tooling, bijvoorbeeld met Cognos en onze standaard beschikbare rapportageset. Ook bieden wij gebruikers de mogelijkheid om rechtstreeks met onze Cognos Cloud-oplossing rapportages online te genereren. Hierbij ontzorgen wij de gemeente in het bijwerken van de data en het updaten van de rapportages. De data uit Suite4Sociale Regie gaat ook ontsloten worden op het Centric Dataplatform.

API-strategie

Suite4Sociale Regie richt zich voor het aansluiten van andere applicaties volledig op API’s. API’s worden op dit moment benut om aansluiting met andere sociaal domeinapplicaties te realiseren. Deze strategie blijft gehanteerd, waarbij het steeds makkelijker wordt meerdere applicaties te koppelen en een groot aantal gegevens te ontsluiten.

Zaakgericht werken

We zien dat steeds meer processen overlappen met andere applicaties. Zeker als het gaat over zaakgericht werken. Informatie moet breder beschikbaar zijn. Veel gemeenten hebben de stap naar zaakgericht werken al ingezet en ook regievoering is daar een onderdeel van. Met de huidige StUF-koppeling hebben we al een connectie met verschillende zaaksystemen en met de ontwikkeling van de nieuwe landelijke standaard voor ZGW-API’s breiden we dit nog verder uit.

Ontwikkelen doen we samen met klanten

De expertgroep van Suite4Sociale Regie komt ieder kwartaal bij elkaar. Tijdens deze dag staan nieuwe ontwikkelingen en de algemene klantwensen centraal. Met de expertise van beheerders, gebruikers, kwaliteitsmedewerkers en taakspecifieke specialisten binnen de expertgroep worden ontwikkelingen vanaf concept besproken, zodat deze als standaard functionaliteit voor al onze klanten toegevoegde waarde kunnen bieden. Voor grotere projecten maken wij gebruik van specifieke werkgroepen of cocreatie. Een goed voorbeeld hiervan is hoe we de ondersteuning van Participatie in Suite4Sociale Regie verbeteren. Hier hebben we in een werkgroep met meerdere klanten de eerste goede stappen gezet.

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024