Oplossing

PBLO 2024 Sociaal Domein algemeen

De belangrijkste ontwikkelingen die wij binnen het sociaal domein zien (naast de ontwikkelingen binnen de specifieke deeldomeinen) zijn: Efficiënte bedrijfsvoering, Digitale toegankelijkheid, Flexibel werken, Data-ontsluiting en ketensamenwerking, Grip op informatie en communicatie.

PBLO 2024 Sociaal Domein algemeen

Efficiënte bedrijfsvoering

Eerder is in het Productbeleid Lokale Overheid al geconstateerd dat er een verschuiving plaatsvindt van administratief naar meer inhoudelijk werk. Wij verwachten dat deze ontwikkeling versneld voort zal zetten, nu de krapte op de arbeidsmarkt en bijbehorende vacaturegraad alsmaar verder toenemen. Ook de toenemende vergrijzing speelt hier een rol in. Met een toenemende werkdruk zonder bijbehorende stijging van de beschikbare capaciteit, ligt er een groot belang bij het verhogen van de efficiëntie van de bedrijfsvoering. Deze verhoging kan o.a. met de volgende ontwikkelingen worden bereikt:

  • Digitale dienstverlening;
  • Automatisering van repetitieve administratieve handelingen;
  • Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid .

Digitale dienstverlening draait met name om het de burger regie geven over zijn eigen informatie, en de trend om gegevens digitaal uit te wisselen. Wij ondersteunen gemeenten in deze transitie met onze eDiensten. Bij de eDiensten Sociaal Domein lees je meer over de ontwikkelingen op dit gebied.

Op het vlak van automatisering van repetitieve administratieve handelingen, wordt onder andere gewerkt aan uitbreiding van de eerder beschikbaar gestelde Job Scheduler, waarbij de aandacht zal komen te liggen op automatisering van periodiek herhalende taken en centralisering van het beheer hierop. Hierdoor houden medewerkers meer tijd over voor complexere inhoudelijke taken. Implementatie van digitale handtekeningen via onze partner ValidSign versnelt daarnaast het postproces en heeft als bijkomend voordeel dat een extra slag wordt geslagen in digitalisering, terugdringing van papiergebruik en daarmee verduurzaming. Ook gebruiksvriendelijkheid heeft een grote impact op werkefficiëntie. Een duidelijke en intuïtieve oplossing zal er immers toe leiden dat medewerkers sneller bij de juiste informatie komen en hun taken sneller en eenvoudiger kunnen uitvoeren.

Om die reden wordt hard gewerkt aan een totaal nieuw uiterlijk en gedrag van de Suites voor het Sociaal Domein. De verbeteringen liggen daarbij niet alleen bij het overzichtelijker tonen van informatie, maar ook duidelijkere signalering van fouten en aandachtspunten, verbeterd gebruik van favorieten, vereenvoudigde navigatie en het vaker brengen in plaats van halen van informatie. Bovendien wordt met het toepassen van nieuwe technieken een sterke fundering gelegd voor verdere en frequentere verbeteringen in zowel uiterlijk, gedrag als functionaliteit.

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer over het Productbeleid 2024