Oplossing

Centric Objectregisratie

Informatie over objecten is noodzakelijk voor heel veel processen binnen de overheid. Het vormt een fundament onder datagedreven werken. Zo zijn authentieke adresgegevens noodzakelijk voor dienstverlening en communicatie naar de burger, zijn zowel de gemeentelijke- als Rijksbelastingen afhankelijk van de WOZ en kan de Omgevingswet niet zonder dit fundament.

Centric Objectregisratie

Dit fundament van basisgegevens is in feite een digital twin, dat wil zeggen een gemodelleerde weergave van de werkelijkheid. Deze digital twin wordt in diverse vormen gepresenteerd, bijvoorbeeld in een enkelvoudige basisregistratie, maar ook als een samenhangend geheel of in 3D. Het combineren van deze informatie geeft inzichten in de kwaliteit en is daarmee een goed startpunt voor het nog verder verhogen van de kwaliteit.

Ontwikkelingen objectenregistraties

Diverse landelijke ontwikkelingen geven de kwaliteit en de samenhang in de basisgegevens verder vorm. Zoals Common Ground, Haal Centraal en Zicht op Nederland, waarin de beleidsvisie rond de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) is uiteengezet. Zicht op Nederland geeft onder andere richting aan de toekomst van hoe de overheid data rond de ruimtelijke- of leefomgeving verzamelt en de kwaliteit en samenhang van deze data borgt. Daarnaast geeft de beleidsvisie richting aan de mogelijkheden om data zo breed mogelijk te kunnen gebruiken, en hoe de governance rond de NGII zou kunnen worden ingeregeld. Al deze visies en ontwikkelingen hebben gemeen dat de geobasisinformatie en de objectenregistraties efficiënter kunnen worden bijgehouden en beter worden gebruikt . Centric Objectregistratie volgt deze visies en ontwikkelt de applicatie in lijn hiermee.

Omgevingswet

De Omgevingswet zorgt voor een wijziging in de diverse informatiestromen binnen gemeenten en andere organisaties. Dit kan leiden tot complexe informatiestromen en het lastiger maken om relevante wijzigingen voor objectenbeheer tijdig te verwerken. Informatie wordt in mindere mate naar de juiste personen en afdelingen gebracht, in bijvoorbeeld de vorm van vergunningen, maar zal meer moeten worden opgehaald. Het verzamelen van gegevens wordt eenvoudiger als er goede afstemming en uitwisseling is tussen verschillende afdelingen.

Data & Analytics

Het verhogen van de kwaliteit en het waarborgen van die kwaliteit is belangrijk binnen de basisregistraties. Daarom beschikt Centric Objectregistratie over diverse rapportagemogelijkheden, die inzicht geven en helpen bij het invullen van ENSIA-rapportages. Daarnaast wordt er gewerkt aan een dataplatform om nog verder te kunnen gaan met datagedreven werken.

Common Ground? Dat gaat verder dan praten!

Een belangrijk uitgangspunt van Common Ground is het scheiden van data en functionele applicaties. Voor de verschillende modules binnen Centric Objectregistratie wordt deze transitie in de volle breedte ingezet. Dit doen we gelijktijdig met het vernieuwen van de user interface. Door data zoveel mogelijk te scheiden van applicaties, kan de data van klanten niet alleen naar Centric applicaties worden ontsloten, maar kan er ook worden gekoppeld met externe applicaties. Zo hebben we in 2023 gewerkt aan functionaliteit om WOZ-data via een API te ontsluiten voor taxatieapplicaties en andere partijen.

Centric Objectregistratie gaat naar de cloud

Lokale overheden kiezen er steeds vaker voor ontzorgd te worden door inzet van Software as a Service (SaaS). Centric Objectregistratie is in 2024 zowel als on-premise als SaaS-variant beschikbaar. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de vernieuwing van de user interface van de diverse modules binnen Centric Objectregistratie. In 2024 ronden we deze vernieuwing af door ook de module BAG geheel vanuit de vernieuwde UI te kunnen bieden.

Ontwikkelen doen we samen met klanten

Om te zorgen dat de functionaliteit die wij leveren aansluit bij de behoefte van gebruikers, ontwikkelen we zoveel mogelijk samen met onze klanten. Zo vragen we actief feedback en nieuwe ideeën in cocreatie sessies, Show & Tell-bijeenkomsten, gebruikersoverleggen en tactische overleggen. Daarnaast zullen in 2024 weer expertgroepen/materie-overleggen worden georganiseerd om experts van gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. We betrekken onze klanten actief bij nieuwe ontwikkelingen. Door daarnaast ook gericht usability testen uit te voeren, toetsen we de gebruiksvriendelijkheid van onze vernieuwde gebruikersinterface.

Binnen alle modules van Objectregistratie vindt afstemming plaats met onze gebruikers. Aan de hand daarvan worden diverse wensen, groot en klein, behandeld en opgepakt. Deze wensen staan daardoor niet allemaal in de ontwikkelingen zoals hieronder beschreven.

Als mede-initiatiefnemer neemt Centric deel aan LLBP. Binnen dit initiatief werken leveranciers en lokale overheden samen om Landelijke Lokale Belasting Processen te beschrijven en te standaardiseren, zodat de functionaliteit in de applicaties van Centric hier zo goed mogelijk op kunnen worden afgestemd.

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024