Oplossing

Centric leefomgeving

Alle lagen van de Nederlandse overheid zijn ieder voor hun deel verantwoordelijk voor de regelgeving en uitvoering rondom vergunningen, toezicht en handhaving (VTH). Met het bundelen van tientallen wetten en honderden regels in één nieuwe wet, beoogt de nieuwe Omgevingswet een verregaande vereenvoudiging van het oude complexe stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving.

Centric leefomgeving

Overheden hebben zich zowel organisatorisch als met kennis, nieuwe procedures en veranderende ICT, jaren voorbereid op de vernieuwingen. De veranderingen gaan de komende jaren door waarbij de nadruk ligt op de feitelijke realisatie van de doelen en ambities van de Omgevingswet.

De overheid is tegenwoordig sterk afhankelijk van landelijke ICT-ontwikkelingen en -ambities zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), Samenhangende objectenregistratie (SOR) en Common Ground. Hierbij zijn eveneens goede lokale voorzieningen voorwaardelijk. Bijvoorbeeld voor het beheer van het fundament met basisgegevens, de uitvoering van VTH-taken, ruimtelijke ordening en planologie. Hoewel het aantal wetten afneemt, wordt de leefomgeving niet minder complex. De komst van de Omgevingswet leidt tot grote veranderingen binnen gemeenten. Deze veranderingen worden bij meerdere samenwerkende afdelingen binnen de gemeenten gemerkt. Daarom is het belangrijk dat deze afdelingen toegang hebben tot dezelfde en toereikende informatie en op de hoogte zijn van wijzigingen in de fysieke leefomgeving.

Centric Leefomgeving

Met de online VTH-oplossing Centric Leefomgeving, werk je digitaal en zaakgericht en ben je aangesloten op het DSO en de basisregistraties. Werkprocessen beheer je eenvoudig zelf in overeenstemming met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging. Met online trainingen en hulp (Wiki) beschik je snel over de kennis die nodig is om zaaktypes en documentsjablonen van A tot Z te beheren en te gebruiken.

Centric Leefomgeving is een SaaS-oplossing waarin alle koppelingen al zijn voorbereid, zodat je hier snel gebruik van maakt. Koppelingen zijn gebaseerd op standaarden en de principes van Common Ground. Wil je koppelen via de eigen servicebus en aansluiten op lokale voorzieningen, dan is dat ook snel geregeld.

Centric Leefomgeving De vele koppelmogelijkheden van Centric Leefomgeving helpen om meer met informatie te doen. Een belangrijk speerpunt bij de doorontwikkeling is dan ook het datagedreven werken. Data helpt bijvoorbeeld bij het bepalen van de context van een activiteit in de fysieke leefomgeving, in hoeverre een activiteit wenselijk is of een bepaald risico vormt.

Met de geïntegreerde oplossingen van onze partners, bieden we een compleet porfolio voor het werken aan VTH, RO en planologie.

Digitale terinzagelegging

Bestuursorganen hebben volgens de Wet elektronische publicaties de verplichting stukken digitaal ter inzage aan te bieden. Hiermee is de inzage voor de burger gemakkelijker geworden. Centric biedt het platform ‘Digitale Inzage’ om de digitale terinzagelegging gemeentebreed optimaal uit te voeren.

Participatie voor de fysieke leefomgeving

Onder de Omgevingswet hebben overheden de verplichting aan participatie te doen . De vorm waarin, staat vrij. Dit geeft overheden ruimte om een werkwijze te kiezen die past bij het beleid. Met de online oplossing Furban geef je invulling aan inwonersparticipatie. Je geeft inwoners de gelegenheid om mee te denken over de inrichting van hun buurt, plein of straat. Als stedenbouwkundige, landschapsarchitect of participatie-expert haal je op een laagdrempelige manier in 3D ideeën op bij belanghebbenden. Met Furban weet je wat er leeft in de samenleving en ken je al in een vroeg stadium ideeën voor initiatieven.

Common Ground voor slimmer samenwerken

In het kader van Common Ground en verdere standaardisatie, ontwikkelen wij Centric Leefomgeving de komende jaren door. Zodat je gebruikmaakt van nieuw ontwikkelde API’s als alternatief voor bestaande StUF-koppelingen. Aansluitingen op basisregistraties, zaaksysteem en documentmanagementsysteem worden hiermee robuuster, flexibeler en slimmer.

Ontwikkelen doen we samen met klanten

Betrokken klanten helpen ons een porfolio te realiseren dat aansluit op de behoefte van onze stakeholders. Via afstem-, kennis- en informatiesessies bereiden onze klanten zich voor op geplande functionele wijzigingen en ontvangen wij feedback op gerealiseerde functionaliteit en op onze plannen. Hiervoor volgen wij een vaste overlegstructuur:

• Halfjaarlijkse bijeenkomsten met de Gebruikersvereniging Centric op functioneel en tactisch niveau.

• Maandelijkse sprint review Show & Tell-sessies voor iedereen.

• Wekelijks vragenuur voor functioneel beheerders en projectmanagers.

• Cocreatiesessies over ad hoc-thema’s in de vorm van klankbordsessies en werkgroepen.

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024