Oplossing

Centric Belastingen

Lokale belastingen zijn onlosmakelijk verbonden met de lokale democratie. Door zelf inkomsten te kunnen genereren uit lokale belastingen, worden lokale overheden in staat gesteld hun eigen beleid te voeren. Lokale belastingen zijn daarmee cruciaal voor lokale autonomie.

Centric Belastingen

Hoe efficiënter het heffen van lokale belastingen gaat, hoe meer ruimte er is voor beleid. De efficiëntie van processen mag echter niet ten koste gaan van de menselijke maat en redelijkheid jegens burgers en bedrijven. Met maatwerk voor individuen, kan de overheid zorgen voor een zo eerlijk mogelijke heffing van belastingen. Dit maatwerk doet zich op verschillende plekken bij het heffen en innen van lokale belastingen voor, bijvoorbeeld bij het bepalen van de beslagvrije voet en bij het beleid rondom kwijtschelding.

WOZ en waarderen

Binnen het WOZ-domein is de belangrijkste ontwikkeling het vaststellen van het vernieuwde informatiemodel WOZ (IM WOZ 3 .20) en het initiatief vanuit de VNG om een Common Groundconforme doelarchitectuur voor de WOZ te definiëren. Centric is als ondertekenaar van het Convenant WOZ-ICT Standaarden en als ondertekenaar van het Groeipact Common Ground nauw betrokken bij deze ontwikkeling. We denken mee, geven mede vorm aan de standaarden en passen de uitgangspunten al zoveel mogelijk toe bij vernieuwingen.

Naast de technische veranderingen, wordt er ook gewerkt aan de communicatie over de WOZwaarde met belanghebbenden. Zo wordt het wettelijk voorgeschreven WOZ-taxatieverslag vernieuwd. Deze vernieuwing houdt in dat er meer informatie op het taxatieverslag zal moeten worden gepresenteerd en bijvoorbeeld meer referentieobjecten worden toegevoegd. Door dit allemaal op een moderne manier, met foto’s en kaartmateriaal te presenteren, zal de belanghebbende meer inzicht krijgen in hoe de waarde van zijn huis of bedrijfspand tot stand is gekomen. Het streven is de wettelijke voorschriften in 2025 aan te passen, zodat het vernieuwde taxatieverslag wettelijk verplicht wordt. Centric werkt samen met Bakerware en andere partners aan de voorbereidingen hierop.

Data & Analytics

Inzicht in data is cruciaal in het belastingproces. Vanuit Centric Belastingen is het mogelijk om te koppelen met BI-applicaties zoals Cognos en VyZyr. Hiermee kan gedetailleerd inzicht worden verkregen in de data en in de stand van de processen in de organisatie. Dit inzicht maakt het mogelijk om te kunnen voorspellen en actief te sturen. Centric werkt op dit moment aan een centraal dataplatform dat bedoeld is voor de ontsluiting van alle data uit de SaaS-applicaties van Centric. Daarmee behoudt de klant toegang tot de data en kunnen data-analyses worden uitgevoerd, zonder dat risico’s ten aanzien van de performance op productieomgevingen ontstaan. De eerste SaaS-applicaties van Centric zijn reeds aangesloten op ons Dataplatform. Voor Centric Belastingen zal hier in 2024 aan gewerkt worden. Het streven is eind 2024 de eerste klanten hiervan gebruik te laten maken.

Door nog slimmer gebruik te maken van de data die in de belastingapplicatie aanwezig is, kan de werklast uiteindelijk verder worden verlicht. Door gebruik te maken van Artificial Intelligence zijn we nu bezig met het zoveel mogelijk geautomatiseerd verwerken van bezwaren via zogenoemde ‘no cure-no pay’-bedrijven.

Common Ground? Dat gaat verder dan praten!

Door data en de gebruikersinterface te scheiden en te ontsluiten m.b.v. API’s, wordt data ontsluiten eenvoudiger. Deze transitie wordt bij Centric Belastingen in de volle breedte ingezet. Onze nieuwe schermen worden uitsluitend als SaaSdienst uitgeleverd en zijn door middel van API’s gekoppeld met de database die zowel on-premise kan staan als in de cloud. Op die manier kan data niet alleen binnen Centric-applicaties worden ontsloten, maar kan er ook worden gekoppeld met externe applicaties.

Centric Belastingen gaat naar de cloud

Lokale overheden kiezen er steeds vaker voor ontzorgd te worden door inzet van Software as a Service (SaaS). Centric Belastingen is in 2024 zowel als on-premise als SaaS-variant beschikbaar voor onze klanten. Onderdeel van onze SaaS-propositie is een vernieuwing van de gebruikersinterface (UI). In 2024 zal weer een aantal belangrijke processen vanuit de nieuwe UI worden ondersteund, zoals de processen rond geschillen (bezwaar en beroep), betalingsregelingen en de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken. In 2024 kunnen gemeenten de belangrijkste processen die samenhangen met gemeentelijke belastingheffing geheel vanuit de web-based gebruikersschermen uitvoeren.

Ontwikkelen doen we samen met klanten

Om te zorgen dat de functionaliteit die wij leveren aansluit bij de behoefte van gebruikers, ontwikkelen we zo veel mogelijk samen met onze klanten. Zo vragen we actief feedback en nieuwe ideeën in cocreatie sessies, Show & Tell-bijeenkomsten, gebruikersoverleggen en tactische overleggen. Daarnaast zullen in 2024 weer expertgroepen/materie-overleggen worden georganiseerd om experts van gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. We betrekken onze klanten actief bij nieuwe ontwikkelingen. Door ook gericht usability testen uit te voeren, toetsen we de gebruiksvriendelijkheid van onze vernieuwde gebruikersinterface. Als mede-initiatiefnemer neemt Centric deel aan Landelijke Lokale Belastingprocessen (LLBP). Binnen dit initiatief werken leveranciers en lokale overheden samen om Landelijke Lokale Belasting Processen te beschrijven en te standaardiseren, zodat de functionaliteit in de applicaties van Centric hier zo goed mogelijk op wordt afgestemd.

Meer informatie over de geplande productontwikkelingen en de ontwikkelingen op middellange termijn

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024