Centric connect.engage.succeed

HNW: Het Nieuwe Wederzijds vertrouwen

Geschreven door Leen Blom - 10 augustus 2012

Leen Blom
“Het Nieuwe Werken vraagt een hogere mate van zelfredzaamheid van de medewerker dan voorheen: niet iedereen heeft hiervoor de juiste competenties in voldoende mate ontwikkeld.”

Dat stelt Erik van Sandwijk van De Cultuur in zijn blog op hetnieuwewerken.nl. Ik denk dat dat juist is. Het is ook daarom dat we bij Centric in het traject naar de invoering van HNW een aantal duidelijke uitgangspunten hebben geformuleerd voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken:

“De aanwezigheid van een medewerker is niet meer leidend. Managers moeten echter wel naar de individuele medewerker kijken. HNW past niet bij iedereen. Er moet ruimte blijven voor diversiteit. Stimuleer het wel wanneer dat mogelijk is.”

“Stapsgewijs groeien van ‘werkplek is standplaats’ naar keuzevrijheid voor de locatie onder bepaalde condities. Houd bij verhuizingen rekening met voorzieningen hiervoor.”

Sturen op resultaat

Van Sandwijk raakt een belangrijk punt in dit verband, namelijk ‘vertrouwen’. Veel artikelen over HNW gaan in op de verschuiving van sturen op aanwezigheid naar sturen op resultaat. De werknemer moet het vertrouwen krijgen dat ook bij schijnbare afwezigheid het werk wordt gedaan. Niet iedereen kan dit echter aan en iemand toch dwingen zo te werken creëert in feite ziekteverzuim en in het ergste geval een arbeidsconflict of uitstroom van medewerkers.

Hij stelt in zijn slotzinnen dat werknemers hun werkgevers moeten kunnen vertrouwen, niet alleen andersom. Dat vertrouwen betekent dan dat de werkgever ze niet overvraagt, in competenties en capaciteit. Maar met de volgende stelling van Van Sandwijk ben ik het niet eens: “Het lijkt erop dat de werknemer binnen de discussie over Het Nieuwe Werken buitenspel wordt gezet.” Waar baseert hij dit op? Ik ken geen onderzoeken waaruit dit blijkt. HNW is een relatief nieuw verschijnsel, zodat bij de invoering helaas een kans op fouten is. Voorbeelden te over, kijk maar op scoopt.it .

In het project rond HNW bij Centric hebben we de juiste balans gevonden als het gaat om de werkgever-werknemer-relatie. Tijdens de presentatie van het advies aan de directie hebben we dit dan ook ‘maatwerk’ genoemd, met als toevoeging “stimuleer de ontwikkeling van je medewerkers zodat ze verantwoordelijkheid durven nemen”. Ik noem dat Het Nieuwe Wederzijds vertrouwen.

Leen Blom is als Manager R&D verantwoordelijk voor de coördinatie van onderzoeken op technologisch gebied en ondersteunt business development bij het vertalen van kansen in concepten en producten. Vooral op die gebieden waar nog weinig overeenstemming is over wat het precies is en kan betekenen voor de maatschappij, het bedrijfsleven en klanten van Centric is Leen in staat om richting te geven aan de stappen die op dit moment moeten worden genomen.

       
Reacties