Centric connect.engage.succeed

Visie op sociale zekerheid

De huidige verzorgingsstaat is onhoudbaar, dat is duidelijk. Door toenemende vergrijzing moet een steeds kleinere groep werkenden de middelen opbrengen om de voorzieningen voor niet-werkenden en zorgbehoevenden te bekostigen. Uiteindelijk is dit niet meer betaalbaar.

Dit vraagt om rigoureuze wijzigingen binnen de sociale zekerheid. De laatste kabinetten hebben een aantal veranderingen in gang gezet: verhoging van de AOW-leeftijd, beperking van welzijnssubsidies en middelen voor arbeidstoeleiding, verlaging van het Wmo-voorzieningenniveau en een stop op de instroom van de sociale werkvoorziening met de introductie van de Participatiewet. Allemaal veranderingen die door hun aard niet bij iedereen op sympathie kunnen rekenen.

Ingrepen in de sociale zekerheid met consequenties voor de zwakkeren in de samenleving zijn niet populair. Natuurlijk zijn er verschillende varianten mogelijk, maar substantiële wijzigingen zijn onontkoombaar.

Binnen het nieuwe stelsel verandert de rol van gemeenten. In het kader van de decentralisaties krijgen zij er taken bij op het gebied van participatie, zorg (overheveling AWBZ) en jeugdzorg. Taken waar gemeenten als meest nabije overheid de regie over gaan voeren. Aangezien gemeenten minder te besteden hebben voor de uitvoering van deze deels nieuwe taken, past een kritische blik op wat zij zelf doen en wat zij aan anderen overlaten. Van uitvoeringsorganisaties veranderen gemeenten in netwerk- en regieorganisaties.