Centric connect.engage.succeed

Visie op Parkeren

Parkeren raakt steeds verder geïntegreerd met andere gemeentelijke beleidsvelden. Bereikbaarheid, leefbaarheid en economische bedrijvigheid maken in toenemende mate deel uit van uw parkeerbeleid. Om dat beleid, dat vaak omgeven is met emotie en perceptie, te kunnen monitoren en bijsturen, zijn de juiste meetgegevens onontbeerlijk. Die kengetallen komen ook van pas wanneer u over parkeerbeleid communiceert met burgers, bedrijven en bezoekers. Een duidelijke uitleg gestaafd met feiten helpt het draagvlak voor dat beleid te vergroten.

Parkeren: wat speelt er?

Het instellen van milieuzones, vergunningen voor vrachtwagens op bedrijventerreinen, overslagpunten voor bevoorrading van bedrijven in de binnensteden, en het gebruik van data uit de black box van auto’s, zijn allemaal ontwikkelingen die nu al spelen of in de nabije toekomst realiteit worden. Informatie langs snelwegen over de actuele bezettingsgraad van P+R-locaties helpt automobilisten nu al bij hun afweging waar te parkeren. In de toekomst zullen ook navigatiesystemen bestuurders op basis van actuele informatie naar een beschikbare parkeerplek leiden.

Meetbaar parkeerbeleid

IT speelt een steeds belangrijkere rol bij de uitvoering van parkeerbeleid. Digitale vergunningverstrekking en -handhaving zouden niet bestaan zonder IT. Dashboards en analytics maken de effectiviteit van het parkeerbeleid meetbaar. Gemeentelijke portals voor het digitaal aanvragen van parkeerproducten door burgers en bedrijven ontlasten de gemeentelijke organisatie. En flexibele, laagdrempelige bezoekersregelingen die gebruik maken van internet of apps bieden gebruikers optimaal gebruiksgemak.

Slim samenwerken

Centric beseft dat samenwerking tussen overheid en marktpartijen een belangrijke voorwaarde is om gemeenten op het gebied van parkeren optimaal te ondersteunen. Door data te delen kunnen zij gezamenlijk zorgen voor een vitale stad met minder parkeerplaatsen en een maximale benutting van bestaande voorzieningen. Door het hanteren van uitwisselingsstandaarden, het slim koppelen van diverse systemen en slim gebruik van open data kan Centric oplossingen bieden waarmee gemeenten een integraal en uiterst effectief parkeerbeleid kunnen voeren. Beleid dat zij bovendien real time kunnen monitoren via dashboards en waar nodig bijsturen om zo hun doelstellingen op het gebied van economie, ruimte ordening, bereikbaarheid en milieu te realiseren.