Reactie Centric op vonnis voorzieningenrechter

Het bestuur van Centric stelt, na zorgvuldige bestudering van de motivering, geen beroep in tegen de uitspraak die de voorzieningenrechter te Almelo deed op 2 mei jongstleden. De rechter die in het vonnis uitsluitend de beslaglegging op zichzelf beoordeelt, acht het beslag jegens mevrouw B. van Egten onjuist. Centric meent vanuit de onderneming onverminderd dat zij door berichtgeving (reputatie)schade heeft geleden. De onderneming deelt het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook niet dat sprake zou zijn van misbruik van recht. Vervolgstappen in deze zaak zouden evenwel een langdurige en complexe juridische procedure met zich mee kunnen brengen, waarvan op voorhand niet valt uit te sluiten dat die voorbijschiet aan het doel.