Sekretesspolicy

Integritet

Vi på Centric ser skydd av personuppgifter som en mycket viktig del av vår verksamhet och kundhantering. Att skydda denna data ligger till grund för vår tillförlitlighet som leverantör och samarbetspartner. Med personuppgifter menar vi i det här fallet all information om en identifierad och/eller identifierbar fysisk person.

I denna sekretesspolicy kan du läsa vilka personuppgifter Centric samlar in från dig. Vi samlar in denna information eftersom vi har ett avtal med dig eller är i kontakt gällande våra tjänster och produkter.

I denna policy får du mer information om:

 • varför vi samlar in personuppgifter
 • hur länge vi sparar personuppgifter
 • hur du kan se och reglera vilka personuppgifter som sparas av oss
 • hur dina personuppgifter är skyddade hos oss

Du kan läsa i vår cookie policy hur Centric hanterar cookies.

Våra integritetslöften

Våra integritetslöften kan sammanfattas på följande fem sätt:

 • Syfte och syftesbegränsning: Centric använder bara personuppgifter för uttryckligt lagliga syften.
 • Underlag: Centric baserar behandlingen av personuppgifter på en av de rättsliga grunderna.
 • Dataminimering: Centric ser till att datamängden är begränsad vid behandling av personuppgifter.
 • Transparens: Centric ger alltid transparent information till intressenter, så som kunder, prospekts, anställda, sökande, utstationerade personer och leverantörer, om användningen av deras personuppgifter.
 • Säkerhet: Centric tar säkerhet på allvar. I alla våra val vidtar vi åtgärder för att skydda ditt privatliv så bra som möjligt.

Säkerhet kring personuppgifter

Vi gör vårt bästa för att hantera personuppgifter varsamt. Vi gör också allt för att skydda denna data mot förlust och/eller någon form av olaglig användning eller olaglig behandling. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Som, till exempel, den senaste tekniken inom säkerhetsåtgärder. Om Centric behöver dela dina personuppgifter med tredje part för att kunna utföra sina uppgifter, kommer vi att ingå ett behandlingsavtal med dig för detta ändamål.

Överträdelse av säkerhet

Har det begåtts ett brott mot den avsedda säkerheten, trots alla våra ansträngningar? Då behandlar vi incidenten enligt den interna procedur som förberetts för detta. Vi gör i så fall naturligtvis allt för att hålla konsekvenserna av överträdelsen så begränsade som möjligt.

Om överträdelsen utgör en integritetsrisk, rapporterar vi detta till den nederländska dataskyddsmyndigheten. Om det önskas – och i alla de fall där det krävs enligt lag – informerar vi även de berörda om överträdelsen.

Vilka är dina rättigheter?

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har du följande rättigheter när det gäller användningen av dina personuppgifter:

 • Insikt
  Du har rätt att se vilka personuppgifter som Centric behandlar från dig.
 • Rättelse och tillägg
  Du har rätt att få personuppgifter som behandlas av Centric ändrade av dig.
 • Ta bort
  Du har rätt att ta bort dina personuppgifter från Centric.
 • Dataportabilitet
  Du har rätt att överföra personuppgifter rån Centric till en annan part.
 • Begränsning av behandling
  Du har rätt att begränsa den mängd data som behandlas av Centric.
 • Automatiserat beslutsfattande och profilering
  Du har rätt att kräva att de beslut som fattas av Centric ska ha ett mänskligt inslag (i motsats till automatiserat beslutsfattande).
 • Invändning
  Du har rätt att invända mot att data behandlas hos Centric.

Hur utövar du dina rättigheter?

Centric tar integriteten av dina personuppgifter mycket allvarligt. Därför har vi har utsett en sekretessansvarig som hanterar alla dina frågor om integritetsrättigheter. Du kan kontakta vår sekretessansvarige via privacy@centric.eu.

Rätten att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten

Centric behandlar dina data så transparent och noggrant som möjligt. Om du har klagomål gällande behandlingen av dina uppgifter, vänligen kontakta vår sekretessansvarige först. Detta kan göras genom att skicka ett meddelande till privacy@centric.eu. Vi kommer då att göra vårt yttersta för att lösa ditt problem. Om du mot förmodan inte skulle godta den vidtagna åtgärden, kan du kontakta Datainspektionen.

Informationsblad per behandling

Centric har valt att utarbeta ett informationsblad, utöver sekretessutlåtandet för specifik bearbetning. Det handlar specifikt om följande underämnen för bearbetning:

 • Varför använder vi dina personuppgifter?
 • Vilken typ av personuppgifter sparar vi?
 • Vem har tillgång till dina personuppgifter?
 • Vad är den rättsliga grunden till behandling av dina personuppgifter?
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits?

Informationsblad finns för följande bearbetning/delar

Under den närmsta tiden kommer vi lägga till ytterligare informationsblad.

För anställda inom Centric, finns tillämpningen av General Data Processing Regulation (GDPR) i personalhandboken.

Cookies

Centric har en separat cookie policy.

Uppdateringar i vår sekretesspolicy

Den här versionen av sekretesspolicyn gäller från den 29 oktober 2021. Centric uppdaterar den kontinuerligt, så att du alltid kan se den senaste versionen.

Kontakt

Har du frågor om denna sekretesspolicy? Kontakta oss via privacy@centric.eu.