Beleid rondom conversies

Dit document licht toe hoe we omgaan met privacygevoelige gegevens tijdens conversies.

Onderdelen Public Sector Solutions

 • Bedrijfsvoering
 • Belastingen
 • Leefomgeving
 • Persoonsinformatievoorziening
 • Sociaal Domein

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken de persoonsgegevens om bij:

 • leveranciersovergang;
 • gemeentelijke herindelingen;
 • mutaties binnen samenwerkingsverbanden;

de systemen van onze klanten te vullen met een actuele gegevensset.

Persoonsgegevens bestaan uit de volgende onderdelen: BSN, A-nummer, eigen naam/partnernaam, adres, geboortedatum, overlijdensdatum, telefoonnummer, e-mailadres.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

 • Applicaties Bedrijfsvoering
  Persoonsgegevens, bankrekeningnummer, datum emigratie
 • Applicaties Belastingen en Vastgoed
  Persoonsgegevens, geslacht, geboorteplaats, bankrekeningnummer, belangen, percelen, subjectrelaties (curator, gemachtigde, uitkerende instantie, budgetbeheerder, erfgenaam, contactpersoon), zakelijk recht, huwelijksrelaties, groepsrelaties, zakelijk recht belemmeringen, RDW-gegevens, kentekens, waterverbruiksgegevens, afvalledigingsgegevens, incasso-gegevens, betalingsgegevens, kwijtscheldingsgegevens, betalingsregelingsgegevens, verhaalonderzoeksgegevens, overheidsvorderingsgegevens, relatiebeslagen, beslaggegevens, risicoprofielen
 • Applicaties Leefomgeving
  Persoonsgegevens, geslacht, percelen, eigendommen, transacties, erfpacht-constructies, huurovereenkomsten
 • Applicaties Zaken: Akten (Aktenummers, Registerjaar, Soort akte, Geslachtsnaam, Voorvoegsel, Voorletters, datum gebeurtenis), archiefkaarten (Geslachtsnaam, Voorvoegsel, Voorletters datum gebeurtenis) , Persoonskaarten (A-nummer, Geslachtsnaam, Voorvoegsel, Voorletters, datum gebeurtenis), Straatkaarten (straatnaam, huisnummer), Bandjes (Geslachtsnaam, Voorvoegsel, Voorletters datum gebeurtenis) Key2Documenten/ECS (Vergunningen en woningcorporatie-informatie waaronder natuurlijke en niet-natuurlijke personen).
 • Applicaties Persoonsinformatievoorziening (PIV)
  Key2Burgerzaken: alle persoonslijsten (conform LO-BRP) van de actuele burgers en de opgeschorte personen (overleden, foutief) uit de gemeente en verwijsgegevens inclusief aangehaakte persoonsgegevens (vertrokken uit de gemeente). Vrije aantekeningen en kladblokgegevens bij de persoonsgegevens. Gegevens uit de Burgerlijke Stand (klappers, evt. gescande documenten). Via een beveiligde verbinding (SFTP) worden de geconverteerde persoonsgegevens uit de proefconversie naar de RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) gestuurd ter controle.

  Key2Begraven: Persoonsgegevens, geslacht, bankrekeningnummer
 • Applicaties Sociaal Domein:
  Persoonsgegevens, geboorteplaats en geboorteland, geslacht, burgerlijke staat, datum overlijden, nationaliteit, naamgebruik, aanduiding geheim adres, medebewoners, huisvesting, relatie(s), kinderen, verblijfsstatus, ID-bewijs, vreemdelingendocument, arbeidsmarkttoeleiding: werkervaring, opleiding, diploma’s, competenties, taalvaardigheid, doelgroepregistratie (profilering door professional), afstand tot de arbeidsmarkt (profilering door professional), statushouder, handhavingsregistratie: kentekens, observatiegegevens.

  Wmo/jeugdzorg: ziektebeelden, beperkingen, stoornissen, jongeren- en gezinsdossiers

  Inkomen: vermogen, uitkeringen, schulden, vorderingen, betalingsregelingen, ouders en gezagsverhoudingen.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Alleen de direct betrokken Centric-medewerkers die de conversie uitvoeren en controleren hebben toegang tot deze gegevens. De autorisatie is per medewerker geregeld.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken de persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgever.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren de bronbestanden en de tussenliggende bestanden, die nodig zijn voor een juiste conversie, tot maximaal drie maanden na decharge van de conversiewerkzaamheden.

Welke beveiligingsmaatregelen zijn er genomen?

De gegevensbestanden worden met onze opdrachtgever uitgewisseld via een beveiligde verbinding (SFTP) of via een beveiligde gegevensdrager.

Versie

15 december 2022