Privacy binnen Centric

Bij Centric zien we het beschermen van persoonsgegevens als een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Het beschermen van deze gegevens ligt aan de basis van onze betrouwbaarheid als leverancier en partner.

Centric volgt de relevante wet- en regelgeving rondom betrouwbare informatie, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze kijk op privacy

Centric respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, haar klanten en prospects, de leveranciers en alle andere relaties van Centric. Informatie wordt niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze is verzameld en niet gebruikt voor doelen die hier niet mee verenigbaar zijn. Centric verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Centric kritisch in het bepalen welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van de verwerking. Indien een keuze kan worden gemaakt, kiest Centric voor die persoonsgegevens die het minst inbreuk maken op de privacy van de betrokkene(n). Centric verzamelt daarbij niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de beoogde doelen van haar verwerkingen.

Persoonsgegevens worden binnen Centric op passende organisatorische en technische wijze beveiligd. Privacy is een richtinggevend thema binnen het informatiebeveiligingsbeleid. Ook bij het ontwikkelen van producten en diensten houdt Centric rekening met de aspecten “privacy by design” en “privacy by default”.

Privacy organisatie

Binnen de Centric organisatie is een governancestructuur opgezet waardoor privacy binnen alle geledingen de juiste aandacht krijgt van het management. Er is een corporate Privacy Officer aangesteld die alle zaken rondom privacy coördineert en toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG binnen Centric. Ook zorgt de Privacy Officer dat verzoeken van betrokkenen binnen de gestelde termijnen worden opgevolgd.

Privacyverklaring

Alle zaken rondom privacy zijn uitgewerkt in een intern privacy beleid. Daarnaast is een privacyverklaring opgesteld dat gepubliceerd is op de website van Centric en inzichtelijk is voor alle relaties van Centric.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen onze dienstverlening. De Privacy Officer coördineert, faciliteert en bewaakt de inspanningen en naleving daarvan. Je kunt deze vinden op https://www.centric.eu/nl/privacy/.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over privacy binnen Centric? Neem dan contact op met je contactpersoon binnen Centric of mail naar privacy@centric.eu.