Disclaimer Alert4all

Wij danken u voor het downloaden van onze Alert4all app (“App”). De App wordt ter beschikking gesteld door Centric Netherlands B.V. (‘Centric’), gevestigd aan de Antwerpseweg 8, 2803PB, Gouda, Nederland en kan slechts worden gebruikt in combinatie met de diensten die Centric aanbiedt in de vorm het zgn. Alert4Omgevingen platform (de “Services”). Indien en voorzover u geen toegang heeft tot de Services, op grond van een daartoe strekkende overeenkomst met Centric, zullen de App en de Services geen, of beperkte, functionaliteit bieden. Door onze App te gebruiken dan wel te openen, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

Waar in deze voorwaarden gelieerde bedrijven worden genoemd, wordt daar (mede maar niet uitsluitend) onder verstaan: alle met Centric verbonden rechtspersonen en vennootschappen in de zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.

Onze Services gebruiken

U moet deze voorwaarden en alle voorwaarden en regels naleven die in de App en/of de Services worden weergegeven en/of waarnaar in de App en/of de Services wordt verwezen.

U mag onze Services en de App niet misbruiken. Verstoor onze App en Services niet en probeer de Services en/of de App niet te openen via een andere methode dan conform de interface en de instructies die wij leveren, of in strijd met deze voorwaarden. U mag onze Services en App alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze, van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot exporteren en her-exporteren daaronder begrepen. Wij kunnen de levering c.q. ter beschikking stelling van onze App en/of Services aan u opschorten of stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken of constateren.

Door uw gebruik van de App en/of onze Services verkrijgt u geen (intellectuele-eigendoms)rechten op onze App en/of Services. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht de merken of logo’s te gebruiken die in onze App en/of Services worden gebruikt. U mag de juridische informatie die in of bij onze App en/of Services wordt weergegeven, niet verwijderen, onleesbaar maken of aanpassen.

In onze App en Services wordt bepaalde inhoud weergegeven of ter beschikking gesteld die geen eigendom is van Centric. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. Wij kunnen inhoud beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat wij inhoud beoordelen, ga er daarom niet vanuit dat wij dit doen.

Afhankelijk van het aan u toegekende toegangsniveau staan de Services en/of de App u toe om inhoud te uploaden, toe te voegen, op te slaan, te verzenden of te ontvangen. Zodanige inhoud wordt niet geback-upt. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Voordat u uw gebruik van de App beëindigt dient u deze inhoud zelf veilig te stellen. Bij het einde van uw gebruik van de App en/of de Services zal Centric niet gehouden zijn om die inhoud aan u ter beschikking te stellen door middel van dataconversie of anderszins. U vrijwaart Centric voor alle kosten, schade en andere gevolgen die voortvloeien of verband houden met de inhoud die u verzendt, uploadt, toevoegt, opslaat en/of wijzigt.

Wij kunnen u serviceaankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen in verband met uw gebruik van de App en/of Services, al dan niet via de App.

Gebruik de App niet op een manier waardoor u wordt afgeleid of waardoor u zich niet kunt houden aan de geldende verkeers- of veiligheidsregels.

Uw toegang tot onze App en/of Services

De toegang tot onze Services wordt gereguleerd via een combinatie van naam (of e-mailadres) en wachtwoord. Indien aan u inloggegevens zijn verstrekt dan dient u met deze gegevens vertrouwelijk om te gaan, om uw account en uw activiteiten te beschermen. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden via de App en onze Services. Gebruik het wachtwoord voor onze Services niet voor applicaties van derden. Als u niet-geautoriseerd gebruik van uw naam (of e-mailadres) en wachtwoord combinatie opmerkt, neem dan contact op met de Centric helpdesk (Helpdesk.alert4all@centric.eu).

Gegevens die we verzamelen en bescherming van privacy

Onze Services en App hebben toegang tot de volgende items (“Gegevens”) op het apparaat:

 • Algemene (netwerk gebaseerde) locatie en gedetailleerde (GPS) locatie
 • Activiteit herkenning
 • Inhoud van extern opslagapparaat lezen
 • Inhoud van USB-opslag wijzigen of verwijderen
 • Netwerkstatus weergeven
 • Volledige internettoegang
 • Voorkomen dat apparaat in slaapstand gaat
 • Extra opdrachten openen van locatieprovider
 • Batterijgebruik
 • Telefoonnummer en/of andere identificatiegegevens van de door u gebruikte telefoon.
 • Camera
 • De Service registreert periodiek de locatie van het apparaat, en bewaart deze voor operationele doeleinden.
 • Uw naam en inloggegevens waar van toepassing;
 • Uw IP adres;
 • De via de Services, onze website(s) en de App doorgegeven (overige) informatie en (persoons)gegevens;

U geeft hierbij toestemming voor het gebruik en de opslag van deze Gegevens en voor het delen van die Gegevens met derden waaronder onze opdrachtgevers ten behoeve van onder andere: de (door)ontwikkeling, ter beschikking stelling en het goed doen functioneren van de Services en de App (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: in het kader van een calamiteit). Wij plaatsen in de Service geen cookies met het doel informatie te verzamelen.

U gaat hierbij tevens akkoord met het privacy beleid dat Centric via haar website publiceert.

Over software in onze Services

Wanneer de App en/of een Service downloadbare software vereist of bevat, kan deze software automatisch worden bijgewerkt op uw apparaat wanneer er een nieuwe versie of functie beschikbaar komt. Voor sommige Services en/of delen van de App kunt u de instellingen voor automatische updates aanpassen.

Centric verleent u hierbij een persoonlijke, wereldwijde, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en niet-exclusieve licentie om de App te gebruiken. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Centric geleverde App te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze App of bijgeleverde software kopiëren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen, en u mag de (broncode van) die software of deze App niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren, tenzij dergelijke beperkingen bij de wet zijn verboden of u onze schriftelijke toestemming heeft gekregen. Deze licentie kan door Centric op ieder moment worden beëindigd door middel van een daartoe strekkende kennisgeving, zonder terzake enigerlei (schade)vergoeding aan u verschuldigd te raken.

Bepaalde software die wordt gebruikt in onze App of Services, kan worden aangeboden onder een open source-licentie of onderhevig zijn aan de intellectuele eigendomsrechten van derden. In dat geval zullen de open source-licentiebepalingen, respectievelijk de licentievoorwaarden van de desbetreffende derde(n), voorrang hebben boven deze voorwaarden. Indien en voorzover de App of de Services geheel of gedeeltelijk bestaan uit of gebaseerd zijn op programmatuur waar Centric niet de (enig) rechthebbende van is geldt, zal Centric terzake nooit meer rechten verstrekken dan zij van haar derde toeleverancier(s) heeft verkregen.

Onze App / Services aanpassen en beëindigen

Wij zijn voortdurend bezig onze App en Services aan te passen en te verbeteren. Wij kunnen functies of mogelijkheden daaraam toevoegen of daaruit verwijderen. Ook kunnen wij uw gebruiksrecht terzake van de App (en in voorkomend geval: de Services) opschorten of zelfs volledig stopzetten.

U kunt uw gebruik van onze Services en/of de App op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als u ons verlaat. Centric kan ook op elk gewenst moment de levering van Services aan u stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze App en/of Services.

Bovenstaande bevoegdheden mag Centric naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment uitoefenen, zonder terzake enigerlei (schade)vergoeding aan u verschuldigd te raken.

Garanties en voorbehouden

ANDERS DAN UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE VOORWAARDEN OF AANVULLENDE VOORWAARDEN, DOEN CENTRIC EN HAAR TOELEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS GEEN SPECIFIEKE BELOFTEN MET BETREKKING TOT DE SERVICES EN DE APP. WIJ DOEN BIJVOORBEELD GEEN TOEZEGGINGEN OVER DE INHOUD IN DE SERVICES, DE SPECIFIEKE FUNCTIONALITEIT VAN DE SERVICES OF DE APP EN DE BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF MOGELIJKHEID DAARVAN OM TE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN. WIJ LEVEREN DE APP EN (IN VOORKOMEND GEVAL:) DE SERVICES ALS ZODANIG (‘AS IS’).

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STELLEN VOORWAARDEN AAN BEPAALDE GARANTIES, ZOALS DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, SLUITEN WIJ ALLE IMPLICIETE GARANTIES UIT.

CENTRIC GARANDEERT NIET DAT VIA DE SERVICES EN/OF DE APP VERSTUURDE (PUSH) BERICHTEN, NOTIFICATIES EN/OF ALERTERINGEN (TIJDIG) WORDEN ONTVANGEN DOOR DE PERSONEN EN/OF ONTVANGERS VOOR WIE DEZE BERICHTEN, NOTIFICATIES EN/OF ALERTERINGEN BESTEMD ZIJN. CENTRIC, DE AAN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN EN HAAR TOELEVERANCIERS ZULLEN TERZAKE EN VOOR ALLE SAMENHANGENDE GEVOLGEN NIET VERANTWOORDELIJK EN/OF AANSPRAKELIJK ZIJN.

CENTRIC GARANDEERT NIET DAT DE BERICHTEN DIE U VIA DE SERVICES EN/OF DE APP ONTVANGT OF VERSTUURT JUIST EN/OF VOLLEDIG ZIJN EN/OF TIJDIG ONTVANGEN WORDEN. CENTRIC, HAAR TOELEVERANCIERS EN DE AAN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN ZIJN TERZAKE NIET VERANTWOORDELIJK EN NIET AANSPRAKELIJK.

Aansprakelijkheid voor onze Services

VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN CENTRIC, HAAR TOELEVERANCIERS EN DE AAN CENTRIC GELIEERDE BEDRIJVEN VOLLEDIG UITGESLOTEN.

DEZE UITSLUITING HEEFT (TEVENS MAAR NIET UITSLUITEND) BETREKKING OP:

 • SCHADE BESTAANDE UIT OF VERBAND HOUDENDE MET (DE GEVOLGEN VAN) LETSEL EN/OF DOOD;
 • IEDERE ANDERE VORM VAN SCHADE;
 • CLAIMS UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD, CLAIMS UIT HOOFDE VAN WANPRESTATIE, EN OP CLAIMS UIT HOOFDE VAN IEDERE ANDERE (RECHTS) GROND.

Zakelijk gebruik van onze Services

Als u onze Services namens een bedrijf of andere juridische entiteit gebruikt, accepteert dat bedrijf / die entiteit deze voorwaarden. dit bedrijf / deze entiteit zal Centric en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de Services en/of de App en/of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocaatkosten.

Over deze Voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. Wij posten kennisgevingen van aangepaste (aanvullende) voorwaarden in de betreffende Services en/of de App. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden, moet u uw gebruik van de Services en de App onmiddelijk beëindigen.

Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Centric en u aangaande de App en (in voorkomend geval) onze Services. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derden worden ontleend.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en wij niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat wij afstand doen van eventuele rechten waarover beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen).

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

Op deze voorwaarden en het gebruik van de App en de Services is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen in eerste aanleg bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.