Detachering

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij leggen gegevens vast om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen
 • Ondersteuning te bieden rond het gebruik van tooling
 • Gewerkte uren te registreren
 • De Centric-nieuwsbrief te sturen
 • Betalingen te doen
 • Pre-employment screenings uit te voeren voor onze opdrachtgevers
 • Inhuurcontracten op te kunnen stellen

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hier staan beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

In het kader van de dienstverlening legt Centric gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Centric en eventuele derde partijen waarmee verwerkingsafspraken zijn gemaakt. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID-bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof
 • Bankrekeningnummer
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven

Centric legt uitsluitend bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) vast na uw toestemming.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Behalve in de hier genoemde gevallen zal Centric uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. In enkele gevallen kan de informatie intern binnen Centric worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:

 • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (tijdelijke inhuur of vaste werknemers), waarbij Centric in elk geval het cv verstrekt.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Voor het verzamelen van uw persoonsgegevens beroepen wij ons op de grondslagen overeenkomst, gerechtvaardigd belang of toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor zolang wettelijk is toegestaan of totdat u uw toestemming intrekt.

Versie

15 december 2022