Centric connect.engage.succeed

IT Drift og Supportteknikk 

Dette studiet passer for deg som har interesse for å jobbe med IT og ønsker en utdannelse med gode jobb-muligheter, eller for deg som ønsker omskolering. Utdannelsen gir spisskompetanse rettet mot 1. og 2. linje support. Dette omfatter datamaskinens oppbygning og virkemåte, maskinvare, operativsystem og kontorapplikasjoner med brukerspesifikk konfigurasjon og feilsøking. Studiet vektlegger brukerdialog og håndtering av henvendelser på Servicedesk, og gir en innføring i aktuelt rammeverk for kvalitetssikring. Studiet gir 60 studiepoeng. Studiet gir grunnlag for videreutdanning til System og Nettverksadministrator.

Opptakskrav 

• Det generelle grunnlaget for opptak til studiet IT drift og supportteknikk er fullført og bestått videregående opplæring i hht NKR nivå 4.

• Realkompetanse: Søkere som fyller 23 år i opptaksåret og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

a) Med realkompetanse menes den samlede kompetansen en person har opparbeidet seg gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, annen utdanning eller aktiviteter som kan anses å være relevant. Realkompetansen skal dokumenteres i den grad det lar seg gjøre ved attester, kursbevis, vitnemål og egenvurdering.

b) Realkompetansen vurderes opp mot det formelle opptakskravet til studiet det søkes opptak til og i forhold til den nødvendige faglige kompetansen som forutsettes for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet. Vurderingen foretas av fagskolens faglige og pedagogisk ansvarlige personale og endelig vedtak om opptak fattes av rektor.

Les hele Forskriften om opptak og eksamen ved IT Academy

Varighet 

Studiet går over 1 år på dagtid med oppstart i august og gir 60 studiepoeng. Undervisning 2 til 3 dager per uke, de øvrige dagene arbeides det med selvstudium og tilrettelagte lab- og prosjektoppgaver. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med praksis hos oss eller deltidsjobb. Vitnemål utstedes av Centric IT Academy når alle eksamener er bestått.

Finansiering

Studieavgiften kan finansieres via Lånekassen.

Læringsutbyttebeskrivelser

Studiet gir følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten,

 • Har kunnskap innen de tekniske fagområder ved drift og support av IT systemer.
 • Kjenner de tekniske grunnprinsippene for IT drift og support.
 • Har et helhetlig og grundig innsikt i support av IT systemer.
 • Kjenner kravene til dokumentasjon og rapportering av driftshendelser.

Ferdigheter

Kandidaten,

 • Kan anvende feilsøkingsteori på maskin- og programvareproblematikk.
 • Kan anvende maskin- og programvareverktøy.
 • Kan anvende virtualiseringsteknologier.
 • Kan anvende grunnleggende prinsipper innen kvalitetssikring av leveranse, drift og support innen IT-sektoren.
 • Finner frem til informasjon gjennom målrettede søk i relevante oppslagsverk.
 • Følger prosedyrer og strategier som sikrer kontinuitet i en supportleveranse.
 • Kan prioritere supportoppgaver basert på forståelse for konsekvens.
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap.

Generell kompetanse

Kandidaten,

 • Har forståelse for bransjeetiske prinsipper mht taushetsplikt og håndtering av informasjon med konfidensielt innehold.
 • Kan veilede brukere, og har en løsningsorientert tilnærming i forbindelse med brukerhenvendelser og kundeservice.
 • Kan kommunisere og bygge relasjoner med IT personell og andre involverte.
 • Kan på selvstendig måte utvikle arbeidsmetoder basert på elektroniske verktøy.

Søk studiet IT Drift og Supportteknikk nå.


Søknadsfrist og kunngjøring

Fagskolen plikter hvert år i god tid å kunngjøre studietilbudet på egnet måte, for å sikre at informasjonen om inntak for påfølgende studieår når aktuelle søkere. Kunngjøring om studietilbud skal omfatte informasjon om søknadsfrist, studieavgift og opptakskrav.

Fagskolen har rullerende opptak fram til studiestart. Fagskolen skal fortløpende behandle innkomne søknader og meddele søkere skriftlig om endelig inntak. Meddelelse om inntak skal finne sted innen 4 uker etter mottatt søknad. Vedtak om inntak fattes av rektor.

Dersom det ikke er flere ledige studieplasser, skal søkere som ikke blir meddelt inntak, få tilbud om å stå på venteliste