Centric connect.engage.succeed

ISO 14001

Sinds 2011 is Centric voor haar hoofdkantoor in Gouda en haar vestiging in Moordrecht gecertificeerd volgens de internationale milieunorm ISO 14001. In 2017 is deze certificering vernieuwd waarbij de locatie Zoetermeer is toegevoegd aan het milieumanagementsysteem. Om dit certificaat te verkrijgen, moet de bedrijfsvoering aan strenge milieueisen voldoen. Met deze certificering laten we zien structureel aandacht te besteden aan onze milieuprestaties en te voldoen aan milieuwet- en regelgeving. Centric streeft ernaar om in de nabije toekomst ook andere vestigingen te certificeren volgens deze norm.

Milieubeleidsverklaring van Centric

Centric is zich bewust van de noodzaak van een duurzame samenleving die rekening houdt met toekomstige generaties. De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van het omgaan met schaarse hulpbronnen en het tegengaan van klimaatveranderingen. Centric levert haar bijdrage door ook maatschappelijk bewustzijn op het gebied van milieu deel uit te laten maken van de hele bedrijfsvoering.

Centric wil een voorbeeld zijn voor haar omgeving en vindt het van belang om bij de uitvoering van de eigen interne werkzaamheden zo duurzaam mogelijk te handelen. Centric heeft dan ook de ambitie om het milieuzorgsysteem voor al haar vestigingen te laten gelden. Op dit moment wordt hiermee gewerkt op de Centric-vestigingen aan de Antwerpseweg in Gouda, de Westbaan in Moordrecht en de Louis Braillelaan in Zoetermeer.

Onze ambitie

Centric voldoet aan alle van toepassing zijnde milieu wet- en regelgeving. Centric streeft naar een continue verbetering van haar milieuprestaties. Hier geeft Centric invulling aan door op de volgende deelgebieden ambitieuze doelstellingen te formuleren.

Energie

Centric heeft de MeerJarenAfspraak Energie Efficiëntie in de IT-branche ondertekend. Het doel van de MeerJarenAfspraak, kortweg MJA, is om de energie efficiency met twee procent per jaar te verhogen tot het jaar 2020. Om dit te bereiken wordt aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen op zowel het gebied van de dagelijkse werkzaamheden als de werkomgeving. Via het ontwikkelen van duurzame software wil Centric het energieverbruik verder laten dalen.

Vervoer en logistiek

Centric wil in de toekomst bij de samenstelling van haar wagenpark nog nadrukkelijker rekening houden met de milieuprestaties van de auto’s. Daarnaast biedt Centric haar medewerkers de mogelijkheid flexibel te werken in tijd en plaats.

Keten

Bij de inkoop van goederen en diensten streeft Centric naar een milieuvriendelijk inkoopbeleid. Centric gaat in dialoog met leveranciers om samen de mogelijkheden en eisen omtrent het inkoopbeleid te onderzoeken. Daarnaast heeft Centric als doel om met haar producten en diensten bij te dragen aan de milieuprestaties van haar klanten. Afval wordt door Centric zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en afgevoerd. Daarnaast streeft Centric naar een vermindering van de hoeveelheid afvalstoffen door hier reeds bij de inkoop rekening mee te houden.

Communicatie

Om het milieubeleid te realiseren zijn we afhankelijk van de medewerking van alle medewerkers, onze directie en externe belanghebbenden. Centric hecht veel belang aan goede  communicatie om kennisoverdracht en bewustwording te stimuleren. Daarnaast investeert Centric in de dialoog en samenwerking met alle belanghebbenden.

De milieucoördinator ziet samen met de leden van het Milieuteam toe op het waarmaken van de hierboven genoemde ambities.


Directie CentricGouda, januari 2017